Activitats Fundació Roser de Maig | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CD CENTRE DIARI DEL ROSER [2022 - 2023]
Dates: 12/09/2022-21/06/2023  |  Edats: 3-17  |  Lloc: Fundació Roser de Maig

Noi
Noia

El/La Fundació Roser de Maig, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Fundació Roser de Maig disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.