Activitats Centre d'Esplai La Llar Sagrada Família | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CASAL D'ESTIU LLARCAU 2020 JULIOL - AGOST
Dates: 29/06/2020-28/08/2020  |  Edats: 3-16  |  Lloc: CEIP EL VALLÈS

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai La Llar Sagrada Família, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai La Llar Sagrada Família disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.