Activitats Centre d'Esplai Xiroi | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CASAL D'ESTIU ESPLAI XIROI
Dates: 04/07/2023-22/07/2023  |  Edats: 3-14  |  Lloc: Seu principal del centre

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai Xiroi, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai Xiroi disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.