Activitats Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

TARDES D'ESPLAI
Dates: 21/10/2023-01/06/2024  |  Edats: 5-18  |  Lloc: Parròquia Sant Ignasi de Loiola

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai Sant Ignasi de Loiola disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.