Activitats Centre d'Esplai Aspirantat de Sant Josep | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

ASPIRANTAT DE SANT JOSEP 2020-2021
Dates: 03/10/2020-19/06/2021  |  Edats: 5-18  |  Lloc: Seu Principal de l'entitat

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai Aspirantat de Sant Josep, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai Aspirantat de Sant Josep disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.