Activitats Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Resum Inscripció
  • Confirmació

CASAL D'ESTIU 2021
Dates: 28/06/2021-10/09/2021  |  Edats: 3-16  |  Lloc: Escola Montserrat

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai PL - Patronat Pares de Família disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.