Activitats Centre d'Esplai la Costereta | Inscripció on-line
  • Dades Personals
  • Opcions
  • Preu
  • Resum Inscripció
  • Pagament
  • Confirmació

CASAL D'ESTIU 2021
Dates: 23/06/2021-10/09/2021  |  Edats: 2-12  |  Lloc: Escola Ramon Farrerons, i piscines municipals

Noi
Noia

El/La Centre d'Esplai la Costereta, com a centre organitzador de l'activitat, us informa que disposa de l’aplicació informàtica GESPLAI que li permet disposar d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, així com un arxiu documental i un altre audiovisual general que contenen dades i informació de caràcter personal. L’Aplicació Informàtica GESPLAI ha estat desenvolupada i és propietat de la Fundació Pere Tarrés. El/La Centre d'Esplai la Costereta disposa d’una llicencia d’ús per a la utilització del programa en els termes annexos relatius al TRACTAMENT DE DADES i als DRETS i UTILITZACIÓ DIMATGE.